Založení evropské společnosti, jak probíhá v praxi a jaké má tato společnost výhody

0
4247

Založení evropské společnosti může být možnou volbou i pro českého podnikatele. Proč a jaké výhody mu to přinese? A jak lze takovou společnost vlastně založit?

Co je evropská společnost

více v článku...

Evropská společnost, známá také pod zkratkou SE, představuje evropskou akciovou společnost. Jde tedy o typ akciové společnosti, která má blízko i k tuzemské „akciovce“. Oproti ní má však celou řadu výhod.

Ty vyplývají především z jejího nadnárodního charakteru. Vaše společnost vám umožní realizovat obchodní transakce v libovolném státě EU. Ostatně to byla i nejdůležitější myšlenka, která stále u jejího vzniku – sjednotit pravidla pro zakládání akciových společností napříč Evropskou unií.

Tato společnost může být založená podle Evropského práva obchodních společností. Legislativně je dále upravena nařízením Rady č. ES/2157/2001. Na fungování evropské společnosti je vztaženo komunitární právo. V případě, že příslušná ustanovení tímto právem upravena nejsou, její chod podléhá stanovením v právním řádu státu, kde má své sídlo.

Založení evropské společnosti

Zmiňované nařízení rozeznává několik způsobů založení evropské společnosti. V první řadě to může být formou splynutí dvou společností z různých členských států, dále rovněž založení holdingu, případně založení společné dceřiné společnosti a změnou právní formy.

Při zakládání společnosti dále platí, že musí svoje sídlo mít na území některého ze států Evropského hospodářského prostoru. Stejně tak na území téhož státu musí mít správní ústředí.

Základní kapitál je požadován v minimální výši 120 000 eur. Pro určitý předmět podnikání může být individuálně vyžadován vyšší upsaný základní kapitál, což musejí zakladatelé respektovat. Rozložen je na akcie a jednotliví akcionáři za závazky společnosti ručí pouze do výše upsaného kapitálu.

Struktura společnosti je tvořena valnou hromadou. Ta představuje nejvyšší orgán této společnosti.

Výhody evropské společnosti

Sídlo společnosti je možné variabilně stěhovat do libovolné evropské země. Tímto úkonem nedochází k zániku a vytvoření nové právnické osoby. To je poměrně revoluční koncept, neboť právní řád většiny evropských zemí stanovuje jako podmínku právě zánik původní a vznik nové společnosti.

Z této variability vyplývá i celoevropská prestiž, pro kterou si řada podnikatelů evropskou společnost rovněž zakládá. Evropská společnost je schopna podnikání do velké míry dodat kosmopolitní tvář.

Zásadním důvodem pro založení evropské společnosti může být rovněž ochrana majetku. Respektive se tento bod primárně týká dceřiných společností působících v ČR, které mají mateřskou zahraniční firmu. Česká republika je totiž vázána řadou smluv o ochraně investic.

Struktura řízení rovněž dává zakladatelům evropských společností značnou svobodu. Vybírat mohou mezi strukturou tzv. dualistickou. To znamená, že ve společnosti je jednočlenné představenstvo a dozorčí rada. Druhou možnost představuje monistická struktura. Tu tvoří tříčlenná správní rada, případně ředitel.